آموزشکده فنی و حرفه ای قائم شهر آموزشکده فنی و حر فه ای کیاکلا
آموزشکده فنی و حرفه ای قائم شهر